Verpleegkosten - NVIK - Nederlandse vereniging in Kärnten

Direkt zum Seiteninhalt
Logo
Verpleegkosten
Verpleging voor Nederlandse staatsburgers in Oostenrijk

Naar aanleiding van een aantal vragen betreffende mogelijke verpleegkosten voor
Nederlandse staatsburgers die een vaste woonplaats in Oostenrijk hebben, is de
situatie als volgt.
Tot 2015 gold in Nederland de AWBZ (Algemene Wet Bijzonder Ziekenkosten).
Deze wet regelde de bijzondere gevallen als o.a. verpleging in verpleeginstellingen,
thuiszorg, en hulpmiddelen, die buiten het voorzieningennivo liggen van de
ziekenkostenverzekeningen. De AWBZ bijdrage was inkomens afhankelijk en werd
via de werkgever of uitkerende instantie automatisch ingehouden.
In 2015 is de AWBZ gewijzigd in twee nieuwe wetten; de WLZ (wet langdurige
zorg) en de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).
De WLZ en WMO gelden uitsluitend voor Nederlanders die in Nederland wonen.
Indien u in Oostenrijk woonachtig bent komt u niet in aanmerking voor
verpleegkosten en hulpmiddelen uit de WLZ en WMO ondanks dat daar een
bijdrage voor wordt ingehouden van pensioen, AOW en/of andere uitkeringen.
Om gebruik te maken van WLZ dient een aanvraag te worden gedaan bij het CIZ
(centrum indicatiestelling zorg) via de website www.ciz.nl .
Om gebruik te maken van de WMO dient u een aanvraag te doen bij de gemeente
waar u woont.
Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de WLZ. Het CIZ is een
onafhankelijke organisatie en gebruikt objectieve criteria.
De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de WMO.
Verplegingskosten worden in Oostenrijk bekostigd door de
Pensionsversicherungsanstalt. Dat is geregeld in het Bundespflegegeldgesetz
(BPGG) paragraaf 3, 3a, 3b en Opferfürsorgegesetz (OFG) paragraaf 5a.
Buitenlanders zonder basisuitkeringen worden behandeld als gelijkwaardig aan
een Oostenrij staatsburger, tenzij een andere lidstaat verantwoordelijk is voor
zorgdiensten overeenkomstig verordening VO (EG) Nr 883/2004
Echter staat in deze verordening VO (EG) Nr 883/2004 bepaalt dat Nederland geen
zorgtoeslagen exporteert bij verhuizing naar Oostenrijk.
Zie bijgevoegd schrijven van de Pensionsversicherungsanstalt.
Nederlandse staatsburgers die in Oostenrijk werkzaam zijn/geweest, en in het
Oostenrijkse pensioensysteem zijn opgenomen vallen binnen het Oostenrijkse
pensioensysteem.
Zurück zum Seiteninhalt